• legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, Słowacji, Czech i Węgier
  • pomoc prawna oraz załatwienie wszelkich formalności przy składaniu wniosków o pobyt czasowy i osiedlenie się (karta czasowego oraz stałego pobytu) na terytorium Polski, Słowacji, Czech i Węgier
  • reprezentacja klientów w sprawach uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz o uzyskanie obywatelstwa polskiego
  • pomoc prawna przy uzyskaniu pozwolenia na pracę na terytorium Polski, Słowacji, Czech i Węgier
  • reprezentacja cudzoziemców w sprawach o wykreślenie danych osobowych zawartych w wykazie i Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)
  • sporządzenie skutecznych odwołań od decyzji odmawiających cudzoziemcom prawa czasowego bądź stałego pobytu w Polsce, Słowacji, Czechach i Węgrzech
  • reprezentacja cudzoziemców przed sądami
  • pomoc prawna dla osób zatrzymanych
  • obrona na etapie postępowania wykonawczego: w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania
  • zawieszonej kary pozbawienia wolności